Skip to the main content

MEDEDELING VAN DISTRICTSBESTUUR N.A.V. CORONAVIRUS

7 augustus 2020

MEDEDELINGEN VAN DISTRICTSBESTUUR AAN ALLE CLUBS

Tevens bedoeld als communicatie naar alle leden district ZL via website district

 

Het districtsbestuur van district ZL is op 5 augustus j.l. bijeengekomen en heeft daarbij het volgende geconcludeerd en besloten:

 

Bridgend Zuid Limburg verkeert op dit moment nog in flinke onzekerheid wat betreft de voortzetting van de bridgeactiviteiten na eventuele versoepeling van de landelijke maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Hoewel bij het op 5 augustus bespreken van de situatie in ons district nog niet bekend was wat het kabinet, i.o.m. RIVM en veiligheidsregio’s op 6 augustus bekend zou gaan maken, was wel al duidelijk, dat de 1,5-meter richtlijn ook voor de komende maanden zou blijven gelden.

In hoeverre bridgeclubs zullen besluiten (of al hebben besloten) om op enig moment naast het al dan niet aanbieden van clubbridge via Step voor hun leden ook fysiek bridgen in het speellokaal weer te faciliteren is de verantwoordelijkheid van de clubs zelf, maar daarbij dient natuurlijk wel rekening te worden gehouden met de specifieke omstandigheden in de speelzaal en de bij het spelen gehanteerde protocollen. Denk daarbij aan de grootte van de speeltafels, de afstanden tussen de tafels, de regels t.a.v. het wisselen van tafel, de ventilatie in de zaal, alle genomen hygiënische maatregelen, toezicht op en handhaving van het navolgen van de protocollen, etc. Van alle clubs willen we, als vervolg op de eind juni gehouden belronde met alle besturen, eind augustus graag vernemen wat hun plannen zijn wat betreft bridgen voor de rest van 2020, zowel wat betreft clubactiviteiten via Stepbridge, als anderszins (fysiek spelen bij de vereniging, geplande drives, etc.). Uitwisseling van alle informatie daaromtrent kan schriftelijk (naar jmadautzenberg@icloud.com) of telefonisch naar ondergetekende (046-4361553 of 06-82553564).

Het districtsbestuur wil daarbij overigens graag toch ook nogmaals onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor het opzetten van een of meer districtscompetities via Stepbridge, met dien verstande dat er aan die competities zeker geen promoties en degradaties verbonden zullen zijn.

 

In de achter ons liggende maanden is het helaas niet mogelijk gebleken om allerlei bridgeactiviteiten van het district door te laten gaan of reeds te initiëren. Dat betreft enerzijds districtscompetities en speciale drives, maar anderzijds – en zeer zeker niet onbelangrijk – de viering van het 75-jarig jubileum van het district waarvan de clubs tot nu toe slechts een eerste aanzet hebben beleefd via het door het district – naar rato van het aantal leden van een club en het aantal speelmomenten aldaar – ter beschikking stellen van een aantal flessen jubileumwijn welke de clubs naar eigen goeddunken konden doorgeven aan (een aantal van) hun leden. Voor de komende maanden is het helaas te onzeker of het oorspronkelijk beoogde jubileumprogramma van het district kan worden uitgevoerd. Het districtsbestuur heeft derhalve besloten om de viering van het 75-jarig jubileum van het district nu op een alternatieve, doch relatief sobere, wijze af te sluiten en voorzichtig te starten met voorbereidingen voor het eerstvolgende districtsjubileum, het 80-jarig jubileum. Teneinde zo veel mogelijk bridgers in het district te kunnen betrekken bij de afronding van de viering van het 75-jarig districtsjubileum en daarbij ook maximaal aandacht te geven aan de vrijwilligers die het bridgen in ons district mogelijk maken zullen voor vijf vrijwilligers per club flessen wijn ter beschikking worden gesteld, en zal aan alle clubs een set van 50 spellen 75-jarig-jubileumspeelkaarten worden uitgereikt. Het districtsbestuur hoopt, dat de clubs die slotvieringen van het districtsjubileum tegelijk met hun kerstdrives zullen organiseren.

 

De NBB adviseert om vooralsnog zeer terughoudend te zijn met de organisatie van competities en speciale drives. Het districtsbestuur heeft derhalve besloten om het starten van districtscompetities vooralsnog uit te stellen tot na 1 november a.s. De districtsparencompetitie zal dus niet, zoals tot nu toe gebruikelijk, in september starten. Ook zullen er in de rest van 2020 geen andere speciale door het district georganiseerde bridgedrives (bijv. openingsdrive, ladiesdrive, vrijwilligersdrive, etc.) worden gehouden. Qua verrekening met de clubs wier leden aan districtscompetities deelnemen komt voor 2020 vooralsnog alleen de viertallencompetitie uit januari/februari 2020 in aanmerking, en wellicht de districtsparencompetitie van eind 2020.

 

Voor de penningmeesters van de verenigingen hebben we ook een gunstig bericht. Het districtsbestuur ziet – vanwege het vorenstaande – voor 2020 af van het innen van de bijdrage ad 1 euro per lid, die de verenigingen jaarlijks afdragen aan het district.

 

Aangezien het in de voorbije maanden niet mogelijk is gebleken om een algemene ledenvergadering van het district (de clubs zijn de leden van het district en worden bij die ALV door een of twee van hun bestuurdersleden vertegenwoordigd) bijeen te roepen, maar een dergelijke ALV statutair jaarlijks dient plaats te vinden, is besloten om de ALV nu te houden op 19 september a.s. om 11.00 uur in Multifunctioneel Centrum Sanderbout, Ónger de 2 Tores, Bremstraat 7 te Sittard. Na afloop van de ALV zal er dit jaar geen openingsdrive worden georganiseerd. De uitnodiging en stukken voor de ALV zullen tijdig worden verstuurd.

 

Kort samengevat betekent dit alles:

  • Eind augustus wil het districtsbestuur (via ondergetekende) beschikken over een inventarisatie van de plannen van alle clubs over hun bridgeactiviteiten voor de rest van 2020. Graag info (en eventuele up-dates daarvan) naar ondergetekende.
  • De viering van het 75-jarig districtsjubileum zal op een sobere alternatieve wijze worden besloten, waarbij de verenigingen dit zelf nog kunnen vieren bij hun kerstdrives met speciale aandacht voor hun vrijwilligers. De voorbereidingen van het 80-jarig jubileum zullen voorzichtig worden opgestart.
  • De komende districtsparencompetitie verschuift ten minste tot 1 november 2020. In 2020 worden door het district ook geen speciale drives meer worden georganiseerd.
  • Voor 2020 zal door het district bij de verenigingen geen districtsbijdrage (1 euro per clublid) worden geïnd.
  • De ALV van het district zal worden gehouden op 19 september a.s. in Sittard.

 

Namens het bestuur van District Zuid Limburg NBB,

Jef Dautzenberg, vicevoorzitter en clubadviseur

jmadautzenberg@icloud.com

046-4361553 of 06-82553564

Andere artikelen

DISTRICT OP STEPBRIDGE

Beste bridgers,   Na 2 zondagen bridgen bij het district Zuid Limburg op step is...

04/01/2021 - Ruud Bruinsma

Toernooien op stepbridge

Beste bridgers van het district Zuid Limburg Het district Zuid-Limburg zal voor zijn leden op de...

15/12/2020 - Ruud Bruinsma

DISTRICTS RAADVERGADERING 2020 Uitnodiging en agenda

Aan       de besturen van de aangesloten clubs de ereleden en leden van verdienste de leden...

19/09/2020 - Roel Boer